gminadobra.info

Budżet Gminy Dobra na rok 2018 został uchwalony

W czwartek odbyło się ostanie w  roku 2017 posiedzenie Rady Gminy Dobra, na którym radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy Dobra na rok 2018 przygotowany przez wójta gminy Dobra Teresę Dera i skarbnika gminy Jolantę Jankowską. Natomiast w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań przestrzennego gminy Dobra w obrębie Wąwelnica dotyczącego działek firmy SkrawMet Rada Gminy Dobra miała podzielone zdanie.

Nasi jubilaci, Państwo Miluch z Wołczkowa

W uroczystej części Sesji  Rady Gminy Dobra porządku obrad było wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wyróżnienia z okazji 50. rocznicy ślubu otrzymali Państwo Helena i Stanisław Miluch z Wołczkowa. Medale nadane postanowieniem Prezydenta RP wraz z życzeniami wręczyli Wójt Gminy Dobra Teresa Dera oraz Przewodniczący Rady Gminy Dobra Bartłomiej Miluch. Nie zabrakło też wspomnień, którymi to nasi jubilaci z Wołczkowa podzieli się z obecnymi nas sesji przedstawicielami lokalnego samorządu.

Budżet Gminy Dobra na rok 2018

W prognozowanych na 2018 rok dochodach w kwocie 115 199 128,55 zł największy udział stanowią wpływy z udziału w podatkach dochodowych ok. 41% (PIT kwota 46 033 588 zł i CIT kwota 700 000 zł) oraz dochody z podatków i opłat w kwocie 24 979 500 zł co stanowi ok. 22% dochodów budżetu. Dochody majątkowe zaplanowano w 2018r. w wysokości 8 177 200 zł co stanowi ok. 7% całości dochodów.

Zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Gmina ma otrzymać dotacje na zadania zlecone oraz własne w kwocie 17 069 580 zł, co stanowi ok. 15% wszystkich zaplanowanych dochodów.

 • Dotacje z budżetu państwa przeznaczone są na finansowanie głównie zadań zleconych z zakresu:
 • świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego – 2 907 000 zł
 • świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ – 12 834 000 zł
 • Przychodów w 2018 r. nie planuje się.

Oddanie do użytku zrealizowanych inwestycji, głównie w infrastrukturę drogową i oświetlenie może spowodować w latach następnych wzrost wydatków bieżących na utrzymanie dróg, konserwację oświetlenia i energię elektryczną, dlatego na rok 2018 planuje się wydatki bieżące na podstawie analizy ich wykonania po III kw. 2017r. w kwocie realnej.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 112 599 128,55 zł i będzie niższa do prognozowanych dochodów o 2 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Na rok 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 43 846 775 zł. Głównie są to zadania wieloletnie, na które już w 2017 roku zostały podpisane umowy. Plan wydatków majątkowych jest równie wysoki jak w 2017r., mimo konieczności przeznaczenia znacznych kwot na bieżące utrzymanie i konserwację inwestycji już oddanych do użytku w latach poprzednich.

Wartościowo udział inwestycji w całości wydatków wynosi ok. 39%.

Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową (35% wydatków majątkowych), oświatę 14%, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną 33%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 7% , kulturę fizyczną 5%.
W przedsięwzięciach na rok 2018 znajdują się zadania inwestycyjne na kwotę 21 667 177 zł. Są to zadania wieloletnie, niektóre realizowane aż do roku 2021.
W 2018 roku rozchody Gminy dotyczą spłaty kredytu długoterminowego w PKO BP 2 600 000 zł.
Wynik budżetu w roku 2018 zamknie się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Szczegóły budżetu: http://bip.dobraszczecinska.pl/strony/11215.dhtml 

Uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie.

Poprawka do studium dla miejscowości Wąwelnica

Po krótkiej dyskusji została przyjęta większością głosów poprawka do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przestrzennego gminy Dobra, obręb Wąwelnica dotycząca działki nr 150 należącej do firmy SkrawMet. Jest to uchwała uzupełniająca do podjętej już w maju tego roku uchwały w tej sprawie, która ma na celu zalegalizowanie obecnego stosunku prawnego i ograniczenie dalszego niekontrolowanego rozwoju firmy SkrawMet w centrum miejscowości Wąwelnica.

 

– W maju tego roku byłem przeciwko zmianie Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Wąwelnica i swojego zdania nie zmieniłem – mówi Radny Mariusz Lindner– Prezentacja firmy SkrawMet na październikowej sesji rady Gminy Dobra dotycząca planów dalszego rozwoju firmy nie przekonała mnie – dodaje Radny Lindner

Podczas sesji przyjęto następujące uchwały:

 • w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok.
 • w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 • w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 – 2025.
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego na rok 2018
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
 • w sprawie powierzenia Gminie Police zadania w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dobra.
 • zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasady prowadzenia przez Wójta Gminy Dobra w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2018-2022.
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bezrzecze.
 • zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obręb Wąwelnica.
 • w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Dobra na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.
 • w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2018.
 • w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na rok 2018

Ponadto radni wysłuchali sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy Dobra za rok 2017, zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r. oraz wysłuchali raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.

Na zakończenie obecni na sesji samorządowcy z Gminy Dobra złożyli sobie na wzajem życzenia noworoczne. Koniec roku uczczono symboliczną lampką bezalkoholowego szampana.

Źródło i Foto: Urząd Gminy Dobra

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.