gminadobra.info

Dzikie wysypiska śmieci

Straż Gminna w Dobrej w bieżącym roku ujawniła bardzo dużo miejsc szczególnie zaśmieconych, część miała miejsce na podstawie zgłoszeń mieszkańców. W każdym przypadku procedura postępowania jest identyczna. W pierwszej kolejności same odpady są dokładnie sprawdzane, aby odnaleźć ewentualne dowody wskazujące na potencjalnych sprawców ich wyrzucenia.

Jeśli takie dowody są ujawnione wszczynane są oficjalne czynności wyjaśniające zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustalony sprawca wyrzucenia odpadów lub ich właściciel z reguły karani są maksymalnymi mandatami karnymi lub w przypadku odmowy przyjęcia takiego mandatu kierowany jest wniosek o ukaranie do sądu. Jednocześni osoby takie zobligowane są do uprzątnięcia śmieci. 

W przypadku braku dowodów wskazujących na pochodzenie śmieci ustalany jest właściciel gruntu, na którym się znajdują. Na nim zgodnie z zapisem art. 26 ustawy o odpadach ciąży obowiązek uprzątnięcia śmieci. Ustawa ta wskazuje, że poprzez posiadacza odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Tylko w roku bieżącym straż gminna wystosowała 19 nakazów uprzątnięcia terenu, w każdym wskazany jest termin na wykonanie zalecenia. Największe dzikie wysypisko znajdowało się na pustej, zarośniętej działce w m. Lubieszyn, za jedną ze stacji paliw. Przeprowadzone dokładne oględziny wskazały, iż śmieci te pochodzą z Niemiec. Jeśli dany właściciel nie uprzątnie ich w wyznaczonym terminie straż gminna prowadzi dalej postępowanie w kierunku skierowania sprawy do sądu z art. 174 ust. 3 ustawy o odpadach, który wskazuje na odpowiedzialność karną w postaci kary grzywny lub aresztu za niewłaściwe magazynowanie odpadów. Jednocześnie w przypadku nieusunięcia odpadów wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania W tym celu straż gminna przekazuje wniosek do Urzędu Gminy celem wszczęcia postępowania administracyjnego w kierunku wydania decyzji administracyjnej nakazującej usunięcie odpadów. 

Wysłane przez straż gminna nakazy uprzątnięcia terenu są skuteczne, zdecydowana większość właścicieli nieruchomości wykonuje zalecenia. W jednym przypadku przekazano wniosek o wszczęcie procedury administracyjnej i wydanie decyzji nakazującej uprzątniecie odpadów. W jednym z dużych wysypisk odpadów w m. Skarbimierzyce strażnicy gminni ujawnili dowody wskazujące na źródło pochodzenie części odpadów. Ustalono osobę odpowiedzialną z m. Police. Została ona ukarana mandatem karnym oraz usunęła odpady do niej należące. 

W przypadku zauważenia miejsc, w których zalegają odpady należy powiadomić Straż Gminna w Dobrej, tel: 91 3115256 i 501 701 076

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.

Reklama