gminadobra.info

Informacja o naborze do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych

Od 16 marca br. rozpocznie się po raz pierwszy elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową: www.nabor.pcss.pl/dobra

WAŻNE DATY:

16.03.2020 r. – 30.03.2020 r. do godz. 14:00 – składanie przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosków wraz z wymaganymi dokumentami do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

22.04.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

do 29.04.2020 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej, w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej

05.05.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz punktu przedszkolnego w szkole podstawowej

05.05.2020 r. do godz. 15:00 – uaktywnienie strony z wynikami rekrutacji. Rodzice, za pomocą indywidualnego hasła lub bezpośrednio w szkole podstawowej, sprawdzają wyniki rekrutacji.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie placówki w kolejności alfabetycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach podstawowych, w których utworzono punkty przedszkolne lub oddziały przedszkolne:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, tel. 91 439 17 31;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, ul. Poziomkowa 5, tel. 91 311 33 92;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18, tel. 91 311 88 20;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach, Rzędziny 6, tel. 91 311 24 39,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27, tel. 91 483 13 40 w sprawie naboru do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie oraz Przedszkola Publicznego Nr 2 w Mierzynie.

W rekrutacji o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczestniczą dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie gminy Dobra, urodzone w latach 2014-2017 tj. w wieku 3-6 lat, które w roku szkolnym 2019/2020 nie uczęszczały do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych albo chcą zmienić placówkę.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie gminy Dobra, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej albo w tym punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.

Z dniem 01 września 2020 r. na wniosek rodziców edukację przedszkolną mogą rozpocząć dzieci urodzone w roku 2015-2017. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej.

Natomiast w roku szkolnym 2020/2021 dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

Do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Dobra. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub punkcie przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe):

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Zgodnie z art. 4 pkt 42 i 43 ustawy Prawo oświatowe wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci, natomiast samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. 1172 z późn. zm.);
 • prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Kryteria wymienione w pkt 3-5 potwierdza się za pomocą dokumentów składanych w postaci (do wyboru): oryginału, notarialnie poświadczonej kopii, albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

W przypadku otrzymania przez dziecko równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, a przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub punkt przedszkolny w szkole podstawowej dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria określone w uchwale Nr XI/144/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 274):

 • dochód na osobę w rodzinie dziecka jest mniejszy bądź równy 100 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) – 7 pkt;
 • dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzą gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej albo studiują, uczą się w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;
 • dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie gminy Dobra i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego terytorialnie dla gminy Dobra urzędu skarbowego, jako mieszkańcy gminy Dobra. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt;
 • przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego jest najbliższą placówką od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca wykonywania przez przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) pracy zawodowej, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej albo studiowania, nauki w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 2 pkt;
 • zgłoszenie jednocześnie do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego dwojga lub więcej dzieci albo zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo uczęszczające do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły podstawowej. Nie dotyczy to dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego oraz szkole podstawowej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolnym, na który odbywa się rekrutacja – 6 pkt;
 • dziecko, które odbyło obowiązkowe szczepienia lub posiadające długotrwałe odroczenie ich wykonania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.) – 3 pkt.

Za wszystkie kryteria dodatkowe można uzyskać maksymalnie 38 punktów.

Do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej dołącza się następujące dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dodatkowych:

 • oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata;
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu/zaświadczenie wystawione przez stronę umowy cywilnoprawnej, na rzecz którego rodzic (opiekun prawny) realizuje przedmiot umowy;
 • oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej;
 • zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym;
 • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o objęciu rodziny kandydata pomocą socjalną;
 • oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o zamieszkiwaniu w gminie Dobra;
 • oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka o kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata w tej samej publicznej innej formie wychowania przedszkolnego lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub nauki w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego.

Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W celu weryfikacji oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonych przez przewodniczącego;
 • może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Ponadto w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje;
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzonego przez wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn zm.).

Informacje dodatkowe:

 • nie trzeba się logować, wystarczy od razu wypełnić kartę zgłoszenia;
 • po wypełnieniu karty zgłoszenia pojawi się komunikat, żeby nadać hasło w celu późniejszego sprawdzenia wyników rekrutacji. Aby elektronicznie sprawdzić wyniki naboru należy zapamiętać swoje hasło;
 • w celu wprowadzenia zmian do karty zgłoszenia po jej zatwierdzeniu w systemie, należy wypełnić formularz jeszcze raz od początku;
 • jeśli formularz po elektronicznym zatwierdzeniu nie został wydrukowany i złożony w przedszkolu lub szkole podstawowej, to jest nieważny, a dziecko nie bierze udziału w rekrutacji. W takiej sytuacji należy wypełnić wniosek jeszcze raz od początku, wydrukować go, podpisać i zanieść wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria rekrutacji do placówki pierwszego wyboru;
 • formularz zgłoszenia można wypełniać wielokrotnie. Ważna jest ta wersja, która zostanie wydrukowana, podpisana i zaniesiona do placówki pierwszej preferencji. Pozostałe wersje są automatycznie usuwane z systemu;
 • można złożyć tylko jeden wniosek, w którym należy wpisać przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub punkt przedszkolny w szkole podstawowej pierwszej oraz drugiej preferencji, a także trzeciej preferencji (nie więcej niż 3);
 • wniosek po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i zanieść do placówki pierwszego wyboru. Dane wprowadzone do systemy przez placówkę pierwszego wyboru, przekazywane są w formie elektronicznej do pozostałych dwóch placówek wskazanych we wniosku;
 • wypełniony formularz zawsze należy najpierw zatwierdzić. Dopiero po zatwierdzeniu generowany jest dokument do wydruku;
 • wniosek można również otrzymać w wersji papierowej, w wybranej placówce, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru;
 • w karcie zgłoszenia nie wpisuje się przedszkoli, punktów publicznych, oddziałów przedszkolnych, które nie są objęte elektronicznym systemem rekrutacji (np. niepubliczne);
 • w postępowaniu rekrutacyjnym nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń;
 • rekrutacja obejmuje tylko publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych lub punkty przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Dobra;
 • każdy z kandydatów może zostać przydzielony tylko do jednego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej;

wniosek dostępny jest w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3, w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej K.I. Gałczyńskiego w Dobrej przy ul. Poziomkowej 5, sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołujach, przy ul. Daniela 18, sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 27 i sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzędzinach, Rzędziny 6 oraz na stronach internetowych szkół:

 • www.pspbezrzecze.pl,
 • www.pspdobra.neostrada.pl,
 • www.pspdoluje.edupage.org,
 • www.pspmierzyn.pl,
 • www.psprzedziny.pl,
 • a także na stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl w zakładce Szkolnictwo;

w przypadku niezłożenia w formie papierowej dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub punktu przedszkolnego w szkole podstawowej;

osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: ceidg.gov.pl, wydrukowane zaświadczenie należy załączyć do wniosku.

Instrukcja korzystania z systemu elektronicznego:

 • proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/dobra;
 • wejść w zakładkę „PRZEDSZKOLE”;
 • bez konieczności logowania stworzyć listę preferencji placówek;
 • wypełnić pozostałe pola formularza;
 • proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący;
 • proszę zanieść formularz wyłącznie do placówki pierwszego wyboru. Placówka drugiego i trzeciego wyboru otrzymuje zgłoszenie w formie elektronicznej;
 • po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun będzie mógł wygenerować swoje hasło, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranej przez siebie placówce.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej / przedszkola / punktu przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021 zawiera następujące dane:

 • imię (imiona) nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • imiona i nazwiska rodziców kandydat;
 • adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata;
 • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka;
 • wskazanie kolejności wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.