gminadobra.info

Przez cztery lata wydaliśmy na inwestycje 150 mln zł

Zbliża się koniec kolejnej kadencji na stanowisku wójta. To najlepszy czas czas na podsumowania. Jaki jest bilans Pani rządów w ciągu tych minionych lat?

Zacznijmy od tego, że podczas kadencji 2014-2018 wydaliśmy około 150 mln zł na inwestycje gminne, co stanowi średnio prawie 40% wszystkich wydatków budżetu. Niewiele gmin wiejskich w naszym regionie przeznacza takie środki na rozwój. Cały czas inwestujemy w drogi, kanalizację, oświatę i zdajemy sobie sprawę, że potrzeby mieszkańców rosną. Przecież jest nas coraz więcej – już ponad 21 tysięcy. Jesteśmy chyba jedną z nielicznych gmin w Polsce, która w ostatnich latach może się pochwalić budową od podstaw lub znaczną rozbudową aż trzech szkół podstawowych – w Mierzynie, Bezrzeczu i Dobrej. Warto zaznaczyć, że wszystkie placówki zostały wybudowane w terminie. Dużo osób widzi nasze starania i m.in. dlatego tak chętnie przeprowadza się do gminy Dobra.
Dokładałam i nadal dokładam wszelkich starań, aby utrzymać wysoki poziom inwestycyjny w naszej gminie. Zostało to zauważone przez niezależnych ekspertów. W 2017 roku Gmina Dobra zajęła bardzo wysokie 21. miejsce w rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju. Wynik cieszy tym bardziej, że uwzględniał on ponad 1500 gmin wiejskich. Rok wcześniej zajęliśmy równie wysokie 23. miejsce. Ranking JST opracowywany jest na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Ma on na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionu.
To nie koniec sukcesów Gminy Dobra. W 2018 roku został ogłoszony ranking finansowy samorządu terytorialnego, w którym nasza gmina w grupie 1559 gmin wiejskich zajęła rewelacyjne 2. miejsce. Przy ocenie wzięto pod uwagę m.in.: udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, udział środków europejskich oraz udział dochodów własnych w dochodach ogółem.

Zdaję sobie jednak sprawę, że rankingi niewiele znaczą dla mieszkańców. Nie spoczywamy więc na laurach, nie otwieramy szampana, tylko cały czas ciężko pracujemy, żeby w gminie Dobra żyło się jeszcze lepiej.

Co w minionej kadencji udało się Pani zrobić, a czego nie? Jakie najważniejsze inwestycje zrealizowano w ostatnich latach?

W ostatnich czterech latach pozyskaliśmy ponad 30 mln zł z różnych źródeł finansowania na realizację zadań inwestycyjnych, projekty dla dzieci, młodzieży, seniorów, szkół i przedszkoli. W tej kwocie znajduje się również 8 mln zł z NFOŚiGW na inwestycje środowiskowe. Wartość całego projektu wynosi ponad 16 mln zł. Środki te pozyskano w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra. Za te pieniądze m.in. rozbudujemy oczyszczalnię ścieków w Redlicy, zmodernizujemy stację uzdatniania wody w Buku oraz wybudujemy kanalizację sanitarną wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna. Wybudowaliśmy też nowy przesył od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy, sieć wodociągową w ulicy Łąkowej w Wołczkowie oraz w ul. Sportowej w Dobrej (1. etap).

Rozbudowaliśmy i oddaliśmy do użytku nowe skrzydło edukacyjne wraz ze stołówką, świetlicą i szatnią w szkole w Bezrzeczu za 5,6 mln zł. Na początku września uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej rozpoczęli naukę w nowej placówce. Szkołę rozbudowano o salę gimnastyczną, część edukacyjną, stołówkę i część przedszkolną. Wszystko kosztowało ponad 12,6 mln zł i pochodziło z budżetu Gminy Dobra. Zmodernizowaliśmy też budynek po szkole podstawowej w Mierzynie, z przeznaczeniem na punkt przedszkolny. W pozostałych placówkach prowadziliśmy prace związane z modernizacją obiektów.

Nie zatrzymujemy się w temacie rozbudowy placówek oświatowych w gminie Dobra. Ogłosiliśmy już przetarg na budowę przedszkola w Mierzynie. W największej miejscowości w naszej gminie powstanie placówka dla 225 dzieci. Będą tam m.in.: 9 sal dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, magazynki na sprzęt do leżakowania oraz toalety dla uczniów, dwie szatnie dla dzieci, poczekalnia dla rodziców, sala do zajęć ruchowych, część socjalna i sanitarna, zaplecze kuchenne i pomieszczenia funkcyjne. Doskonale zdaję sobie sprawę, że trzeba będzie też wybudować przedszkole w Bezrzeczu. I to też będzie dla nas wyzwanie, które wpisuje się w rozwój oświaty w naszej gminie.Dzięki naszym staraniom powstały nowe drogi łączące miejscowości Skarbimierzyce z Bezrzeczem oraz Wołczkowo z Redlicą.

Wybudowaliśmy wiele nowych dróg gminnych. Część wykonano już docelowo, a na wielu ułożono płyty drogowe, żeby później wybudować kanalizację. W Bezrzeczu wykonano nowy dojazd do osiedla przy ul. Cynamonowej, w Łęgach punkt przesiadkowy. Współfinansowaliśmy również budowę dróg powiatowych, takich jak ul. Długa w Mierzynie czy ul. Graniczna w Dobrej. Wybudowano nowe chodniki, parkingi, oświetlenie ulic.

Powstały nowe boiska, place zabaw, trwa zagospodarowanie użytku ekologicznego Ptasi Zakątek w Dołujach, powstały nowe ścieżki rowerowe, w tym ponad 3 km ścieżka ekologiczna do Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Na ukończeniu jest realizacja projektu budowy ścieżki rowerowej z Dobrej do węzła przesiadkowego Głębokie. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy 10 mln zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ścieżka powinna być gotowa do końca trzeciego kwartału 2020 r.

Wybudowaliśmy nowe zbiorniki wyrównawcze i studnie głębinowe. Przeprowadzono też remonty oraz przygotowano projekty rozbudowy kolejnych ujęć wody. Za kwotę ponad 13 mln zł na osiedlach w Bezrzeczu i Dobrej wybudowano zbiorniki retencyjne i rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej. Rozbudowywany jest również system kanalizacji deszczowej w Mierzynie. Gmina systematycznie realizuje koncepcję odprowadzenia wód deszczowych z terenu Mierzyna. Wartość całego zadania to ponad 100 mln zł, dlatego też inwestycja realizowana jest etapowo. Nie jest to proste zadanie z uwagi na przebieg sieci po terenach prywatnych.
Jestem dumna, że udało nam się wybudować trzy świetlice wiejskie w Łęgach, Buku i Grzepnicy. Kosztowały one 1,9 mln zł i stały się miejscem chętne odwiedzanym przez dzieci, młodzież i dorosłych. Jesteśmy też w trakcie przygotowywania projektu budowy świetlicy wiejskiej na terenie sportowo-rekreacyjnym Mierzynianka w Mierzynie.

W Dobrej wybudowaliśmy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Na jego budowę pozyskano środki z funduszy europejskich. Wartość inwestycji wyniosła 1,5 mln zł.
Dzięki świetnej współpracy z gminami powiatu polickiego na terenie gminy Dobra funkcjonuje nowoczesne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. W zeszłym roku zostało ono rozbudowane o kolejny budynek – Dom Kota.

Jednym z bardzo ważnych zadań, które zrealizowaliśmy było wdrożenie nowego systemu komunikacji na terenie naszej gminy – opartego na jednym bilecie. Od stycznia 2015 r. dzięki porozumieniu z Miastem Szczecin mieszkańcy gminy Dobra korzystają ze wspólnej komunikacji miejskiej.

Mimo dużego zaangażowania nadal trwają uzgodnienia dotyczące przebiegu drogi alternatywnej Wołczkowo-Bezrzecze-Szczecin. Gmina opracowała kolejny wariant nowego połączenia uwzględniający uwagi strony wojskowej, do której należy część terenu. Prace nad dokumentacją prowadzimy w ścisłej współpracy z Miastem Szczecin. Obecnie czekamy na uwagi wojska w sprawie przedłożonej koncepcji, które pozwolą na dalsze prowadzenie prace.

Przygotowujemy analizę zagospodarowania obszaru w rejonie „Serca Bezrzecza”, w tym także program funkcjonalno-użytkowy dla budynku rekreacyjnego z basenem w Bezrzeczu. Trzeba dobrze zaplanować ten teren również w kontekście innych potrzebnych obiektów, takich jak przedszkole. Dokumentacja odbierana będzie etapowo, a całość powinna zostać opracowana do końca lutego 2019 r.

Opozycja uważa, że można było więcej zrobić, można było lepiej zrobić, albo taniej. Czy Pani zdaniem, poszczególne budżety z poprzednich lat zostały dobrze wydatkowane? Zgodnie z planami?

Każdy budżet to ogromne wyzwanie. Dla mnie jest bardzo ważne, aby środki na inwestycje były jak największe. Jest to niełatwe zadanie. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki na bieżące zadania. Żeby można było mówić o zrównoważonym rozwoju gminy, środki na inwestycje trzeba podzielić na zadania inwestycyjne w każdym sołectwie.

Środki budżetowe są dobrze wydatkowane, co potwierdzają m.in. opinie wydane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie i wysokie miejsca w publikowanych rankingach. Zawsze można powiedzieć, że można było zrobić lepiej lub taniej, ale zapomina się o procedurach i przepisach ustawy prawa zamówień publicznych. Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z założeniami budżetu danego roku oraz w oparciu o wieloletnią prognozę finansową gminy.

Temat dróg to chyba jeden z najtrudniejszych tematów z jakimi przyszło się Pani zmierzyć. Jak Gmina sobie radzi z krytyką stanu dróg?

Doskonale wiem, jak wyglądają drogi w naszej gminie. Jest mi bardzo przykro, że nie mogę zapewnić wszystkim mieszkańcom dobrych dojazdów. Od lat inwestujemy w infrastrukturę drogową. Wydajemy na to bardzo dużo środków. Tam gdzie jest to możliwe budujemy docelowe drogi wraz z całą infrastrukturą i możliwością odprowadzenia wód deszczowych. Tam gdzie nie ma jeszcze takiej możliwości, utwardzamy drogi płytami drogowymi lub JOMB. Staramy się jak najwięcej inwestować w poprawę jakości dróg i z roku na rok jest lepiej. Przed nami jednak jeszcze wiele do zrobienia.

Na terenie gminy mamy też dużo dróg powiatowych. To właściwie prawie wszystkie drogi łączące miejscowości. Ich stan jest bardzo zły i wymaga podjęcia pilnych działań. Często rozmawiałam o tym ze starostą polickim. Dzięki współpracy wspólnie składamy wnioski o środki na modernizację tych dróg. Wspólnie przygotowaliśmy projekt remontu ul. Górnej i odcinka ul. Koralowej w Bezrzeczu, który złożymy do konkursu o uzyskanie dofinansowania. Przygotowaliśmy też kolejny etap modernizacji ul. Długiej w Mierzynie. Udało nam się wspólnie wyremontować ul. Graniczną w Dobrej i pierwszy odcinek ul. Długiej w Mierzynie.

Potrzeby są ogromne, ale nie da się wszystkiego zrobić w jednym czasie. To kosztowałoby setki milionów złotych, albo i więcej. Z tego powodu wiele dróg realizujemy etapowo, aby zachować zrównoważony rozwój naszej gminy.
Pamiętajmy też, że część dróg jest prywatna, gdzie gmina nie może inwestować. Czasami mieszkańcy nie wiedzą, że te obowiązki należą do właściciela drogi.

Tegoroczny budżet Gminy Dobra jest chyba rekordowy, jeśli chodzi o inwestycje, na które przeznaczono ponad 40 milionów złotych. Opozycja zarzuca Pani, że to budżet wyborczy. Pani natomiast mówi, że Gminie potrzebne są inwestycje. Jak to jest z tym budżetem?

Dla mnie jest to kolejny rok pracy i dużych wyzwań. W tym roku wydatki budżetu wynoszą 123 150 730,74 zł z czego na inwestycje przeznaczono 48 917 053,44 zł. W żaden sposób nie jest to budżet wyborczy. Zawsze realizowałam zaplanowane cele i nie rzucałam słów na wiatr. Nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli, czasem zdarzają się przeszkody w realizacji zamierzeń. Staramy się jednak je pokonywać i iść do przodu, rozwijając naszą gminę. Budżet należy starannie i dobrze zaplanować, aby zachowana została płynność finansowa. Przeinwestowanie może doprowadzić gminę do trudności finansowych, co już miało miejsce w naszym województwie.

Oficjalnie zgłosiła Pani ponowny start w wyborach samorządowych. Przedstawiła Pani również swoją „drużynę” do Rady Gminy. Z jakim programem idzie Pani do wyborów?

Mam jeszcze dużo energii, wiele planów na rozwój gminy i przygotowane projekty na kolejne lata. Znam doskonale gminę i potrzeby mieszkańców, wiem co jeszcze należy poprawić, co zmienić, żeby żyło nam się tutaj jeszcze lepiej. Liczę, że mieszkańcy widzą jak w ciągu ostatnich lat pozytywnie zmieniła się gmina i po raz kolejny mi zaufają. W wyborach samorządowych będę się ubiegać o stanowisko wójta. Mam komplet kandydatów na radnych na listach wyborczych i kompleksowy program, który niebawem przedstawię. Nie ma tam obietnic bez pokrycia. W naszym zespole jest dużo nowych twarzy, które mieszkańcy powinni dobrze znać. Mamy też młode i energiczne osoby, które wspólnie z bezcennym doświadczeniem naszych dotychczasowych radnych powinny być motorem dla rozwoju gminy Dobra.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.

Reklama

Proponowane artykuły