gminadobra.info

Rada Gminy otwiera drzwi do legalizacji samowoli budowlanej

Dokonujemy analizy ostatniego wydarzenia na sesji Rady Gminy Dobra oczywiście w kontekście wcześniejszych działań Wójta Gminy Dobra i podległych mu urzędników. Redakcja uważa, że niezbędne jest ustalenie czy zgodne z regułami prawnymi, ale również z zasadami „dobrej praktyki” potraktowano sprawę mieszkańców Wąwelnicy przeciwko firmie Skraw-met.

Projekt uchwały, przedłożony przez Wójta Gminy Dobra Teresę Dera, dotyczy zmiany przeznaczenia terenu działek mieszkalnych leżących w centrum zabytkowej Wąwelnicy „pod funkcję przemysłu i składowania”. W związku z tym podstawową kwestią jest to, że projekt uchwały o zmianie studium ma charakter instrumentalny. Zmierza on do formalnego usankcjonowania samowoli budowlanej prywatnej firmy, która się już dokonała.

W odniesieniu do tego terenu zostały też wydane dwie decyzje przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Policach  w sprawie rozbiórek obiektów, które powinny być przez przedsiębiorcę zrealizowane.

Powyższe potwierdza, że inwestor już wcześniej naruszał przepisy prawa budowlanego i Gmina nie może autoryzować działań, które doprowadzą do legalizacji samowoli budowlanej.

Mieszkańcy Wąwelnicy za pośrednictwem Radnego Mariusza Lindner złożyli protest przeciwko planowanej przez Wójta Gminy Teresę Dera uchwale mającej na celu zalegalizowanie obiektów przemysłowych w miejscu, które według  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra  jest terenem ściśle mieszkalnym bez możliwości rozwoju przemysłu ciężkiego.

Wobec powyższego mamy duże wątpliwości co do przebiegu sesji. Nikt z mieszkańców nie tylko nie został zaproszony, nie został nawet poinformowany. Zaproszono natomiast przedstawicieli firmy Skraw-met i to na specjalnych prawach. Część dyskusji nad tym punktem porządku obrad sesji została zdominowana przez prezentacje materiałów marketingowych tej firmy. Co stanowiło formę wywierania presji na Radnych i połączenie działań o charakterze  lobbingowym mających na celu u radnych wywołanie pozytywnego skojarzenia z marką Skraw-met.

Foto: Urząd Gminy Dobra

Z nagrania sesji jakie mamy do dyspozycji wynika, że Wójt nie próbowała nawet ukryć faktu  osobistego zainteresowana odpowiednim wynikiem głosowania korzystnym dla prywatnego przedsiębiorcy od lat łamiącego zasady prawa i dobrego sąsiedztwa Wąwelnicy. Zachowanie Wójta było instrumentalnym traktowaniem Radnych, swoistym wymuszaniem określonego sposobu glosowania..! W naszym odczuciu Wójt Gminy Dobra w ostatnim czasie nie odwołuje się do rozsądku, wrażliwości (prospołecznej) i życiowego doświadczenia Radnych Gminy.  Działanie Wójta może wskazywać na to, że stara się o stworzenie „układu kliki”, który z tych lub innych względów poprze postulaty włodarza nawet jeśli w rażący sposób są szkodliwe społecznie.

Naszym zdaniem nie było to głosowanie nad możliwością zmian w studium zagospodarowania przestrzennego po to żeby założenia planistyczne udoskonalić lub dostosować do zapotrzebowania społecznego. Gdyby taka intencja istniała to jako minimum konieczne należałoby oczekiwać, że głosowane na tym punktem porządku obrad zostanie odłożone w czasie. Przynajmniej do momentu przedstawiania przez Skraw-met kompleksowego planu rozwiązania problemu uwzględniającego potrzeby mieszkańców, tak jak w roku 2016 wnioskowała już Rada Sołecka z Wąwelnicy.

Uchwała Rady Gminy nie może być instrumentem czy sposobem obchodzenia istniejącego prawa.

 – To nie było wolne głosowanie…. Radni zostali poddani swoistemu testowi lojalności, na ile za ich przyzwoleniem Wójt Gminy Dobra może sobie pozwolić, prowadząc działania w interesie sponsora dożynek gminnych firmy SkrawMet. Naruszając jednocześnie interes mieszkańców i ich fundamentalne prawa – komentuje na swoim profilu Facebook Radny Mariusz Lindner– Ten moment właśnie, powinniśmy potraktować szczególnie poważnie, gdyż utrata zaufania do Wójta jest oczywista i po wielokroć uzasadniona.  Nie można naiwnie oczekiwać, że zmiana Studium do Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Wąwelnicy ma coś innego na celu jak zalegalizowanie samowoli budowlanej i wieloletnich zaniedbań powstałych w Wąwelnicy „za cichym” przyzwoleniem gminnych urzędników. Wydaje się konieczne podjęcie kroków mających na celu uchylenie uchwały Rady Gminy Dobra i mieszkańcy Wąwelnicy takie kroki podejmą – twierdzi Radny Lindner

Niezależni Radni Gminy Dobra rozumiejący problem mieszkańców zapowiedzieli złożenie Skargi do Wojewody Zachodniopomorskiego na uchwałę Rady Gminy Dobra. Zainteresowani sprawą mieszkańcy (65 osób, które podpisało wniosek) z pomocą renomowanej Szczecińskiej kancelarii zamierza walczyć o praworządność w Gminie Dobra do ostatniej instancji.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.