gminadobra.info

Radni podnieśli opłaty – za śmieci 20 złotych od osoby

Przyjęta przez Radę Miejską w Policach uchwała „w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty” zakłada, że mieszkańcy gminy będą płacili 20 złotych od osoby (jeśli odpady są segregowane). Konsultacje społeczne będą później. I nie w sprawie stawki, a wyboru metody naliczania opłat. Za jej przyjęciem głosowało 13 radnych. Przeciwko uchwale głosowało 8 radnych opozycyjnych.

W Gminie Police przyjęto, że opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów będzie naliczana od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Pomimo podwyższenia w 2016r. stawek opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych system w dalszym ciągu nie bilansuje się. Powodem deficytu jest zarówno trudna do weryfikacji prawdziwa ilość osób generujących odpady komunalne, faktycznie zamieszkujących w nieruchomościach na terenie Gminy Police (zwłaszcza mieszkających bez meldunku), jak i wzrost kosztu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz rosnący koszt zagospodarowania odpadów w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych.

– Dlaczego wprowadzamy ponownie pod obrady Rady projekt uchwały podnoszący stawki opłat za wywóz śmieci – dopytywał radny Ryszard Tokarczyk z PiS. Przecież podczas marcowej sesji uzgodnione były szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami naszej gminy.

Radni ze Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI i wiceburmistrz Maciej Greinert odpowiadali, że wzrost kosztów gospodarowania odpadami wynika z wprowadzonych zmian w sprawie jednostkowych opłat za korzystanie ze środowiska. Opłaty środowiskowe za składowanie odpadów stopniowo wzrastają. Dla przykładu w 2018 r. opłata za składowanie odpadów zmieszanych wynosiła 140 zł za tonę, w 2019 r. będzie wynosić 170 zł za tonę, a w 2020 r. już 270 zł za tonę. Wysokość opłat środowiskowych ustalana jest na poziomie ministerialnym, na które gminy nie mają bezpośredniego wpływu, jednak ich wysokość przyczynia się do wzrostu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto, wprowadzono dodatkowe opłaty związane z magazynowaniem odpadów, w tym zabezpieczenia ich prawidłowego usunięcia po zakończeniu działalności. Choć opłaty te zostały wprowadzone jako odpowiedź na występujące w ostatnim czasie liczne pożary składowisk odpadów, dotyczą one wszystkich podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami.

– Mówimy też o wzroście ceny energii o ponad 20 procent – mówił wiceburmistrz Maciej Greinert. – Koszty paliwa rosną, wzrastają koszty płac pracowniczych. Czy mamy nie podnosić pracownikom pensji, skoro rośnie najniższa krajowa? To szereg elementów wpływających na zwiększenie kosztów. Zmniejszanie kosztów systemu miało się odbywać m.in. tak, że część środków za segregowane odpady będzie wracała do systemu. Teraz nie wracają, trzeba dopłacić za odbiór plastików.

Wiceburmistrz zwracał również uwagę, że przyszłe konsultacje nie będą dotyczyły wysokości opłaty, a jedynie metody jej naliczania.

– Chcielibyśmy, żeby ten system był jak najbardziej transparentny – mówił wiceburmistrz Maciej Greinert. – Ale musimy się obracać w obrębie trzech metod zapisanych w ustawie: od metra kwadratowego lokalu, od osoby, od metra sześciennego wody. Jeżeli w ogóle system zmienimy, to dopiero od przyszłego roku.

Zdaniem wiceburmistrza Greinerta, podawane przez radnego Tokarczyka ceny za wywóz śmieci w Stalowej Woli nie mogą być poważne, bo nie można utrzymać systemu w opłatach ponoszonych przez mieszkańców w wysokości 6 złotych od osoby, skoro dane prezentowane przez firmy, mówią o tym, że średnie koszty utrzymania systemu w tym roku to 18-20 złotych.

– Jakikolwiek proponowany przez burmistrza system, wiąże się prawie zawsze z drastyczną podwyżką – mówił radny Sławomir Dmochowski z PiS. Dlaczego planuje się podwyższyć opłąty o 5 złotych a nie na przykład o 2 złote. Ja cały czas nie widzę ekonomicznego uzasadnienia wprowadzanych podwyżek. Co w tym naszym systemie jest nie tak, że aż tak drastyczną podwyżką muszą być uraczeni mieszkańcy?

Zdaniem Dmochowskiego średnioroczny deficyt w Gminie Police z tytułu wprowadzenia systemy to 325 tysięcy złotych a proponowana podwyżka przewiduje wzrost dochodów o 2 miliony złotych.

– Brakuje mi w tym wszystkim przede wszystkim dialogu ze społeczeństwem – zakończył wypowiedź Dmochowski.

Podczas dyskusji wiceburmistrz Jakub Pisański przypominał, że w Policach pojemniki na odpady są dostarczane przez gminę bezpłatnie. Nieodpłatnie mieszkańcy zaopatrywani są też w worki na odpady segregowane.

– To wszystko ma znaczenie przy porównywaniu kosztów systemów w różnych gminach – tłumaczył wiceburmistrz Jakub Pisański. – Są gminy miejskie, w których terytorium ogranicza się do miasta. My musimy dojeżdżać do sołectw. Rośnie nieprawdopodobnie opłata za składowanie. Zwracam się do panów z PiS, żeby wymóc na rządzie, aby zafunkcjonowała opłata recyklingowa – za tę plastikową butelkę. Dlaczego od lat tego nie ma?

O braku zgody na proponowaną podwyżkę mówił też radny Krystian Kowalewski z Projekt Police. To nie jest tak, że opozycja jest przeciwko wprowadzania jakiegokolwiek systemu.

– To nie jest tak, że opozycja piętrzy jakieś przeszkody – mówił Krystian Kowalewski i prosił o uzupełnienie informacji na temat struktury kosztów systemu śmieciowego. Chcielibyśmy być przekonani, że nie ma innego wyjścia , w związku z licznymi wątpliwościami nie możemy poprzeć tej uchwały.

– Nie ma systemu akceptowalnego przez wszystkich mieszkańców – dodawał burmistrz Władysław Diakun. – Na różnych zebraniach dyskutowałem o tym z mieszkańcami. Większość sugeruje raczej metodę od osoby.

Wzrost stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych jest działaniem koniecznym. Według założeń ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminny system gospodarki odpadami komunalnymi powinien być samofinansującym się systemem i winien się bilansować, co oznacza, że koszt należy pokryć ze środków uzyskanych przez gminę z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości.

Podwyższenie stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych wiąże się z wyższymi wpływami do budżetu gminy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych.

Powyższa uchwała nie powoduje zmian w opłacie dla nieruchomości niezamieszkałych, znajdujących się na tzw. nieruchomościach mieszanych.

Zmiana stawki dla mieszkańców nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż „przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji”.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.

Reklama