gminadobra.info

XXX sesja Rady Gminy odbyła się w Wołczkowie

W czwartek 22 lutego 2018 roku w Wołczkowie odbyła się XXX sesja Rady Gminy. Podczas sesji podjęto szereg uchwał między innymi dotyczących zmian w budżecie oraz rekrutacji do oddziałów przedszkolnych. Odbyła się też dyskusja na temat stanu dróg powiatowych w gminie Dobra.

Pierwszym punktem w porządku obrad była prezentacja Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Pani Beata Karlińskiej dotycząca Rodzin Zastępczych. Kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Centrum lub odsyłamy na stronę pcpr.police.pl.

Szerokich wyjaśnień w sprawie stanu dróg powiatowych udzieli obecny na sesji Wicestarosta Policki Mariusz Sarnecki, który też odpowiadał na pytania radnych dotyczących tej kwestii. Stan dróg powiatowych w gminie Dobra jest krytyczny, o czym pisaliśmy już wielokrotnie. Na drogach powiatowych dochodzi do incydentów i uszkodzeń pojazdów z tym związanych. Mieszkańcy tracą cenny czas i pieniądze na naprawy aut. Obecna sytuację wicestarosta tłumaczył brakiem środków na naprawę oraz zaniedbaniami poprzedniego zarządu powiatu w tym zakresie. Mnijmy nadzieje, że ciągłe interwencje radnych i wójta gminy Dobra przyniosą skutek w postaci szerszego frontu remontów na terenie naszej gminy.

Ponadto podczas sesji zostało przyjętych 17 uchwał:

 • w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok.
 • w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2025.
 • w sprawie poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dobra instrumentem płatniczym.
 • w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych
  z budżetu Gminy Dobra dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 • w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r.
 • w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra.
 • w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
  w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Dobra.
 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2018 roku.
 • w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Dobra na lata 2018-2021.
 • w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobra na lata 2018-2021.
 • w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
 • w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej publicznej.
 • w sprawie zbycia w trybie przetargu ograniczonego udziału w wysokości 56/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego położonego w Mierzynie przy ul. Weleckiej 9 oraz oddania w użytkowanie wieczyste udziału
  w wysokości 56/1000 części nieruchomości gruntowej położonej Mierzynie przy
  Weleckiej 9.
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 • Projekt uchwały w sprawie zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego części działki położonej w Bezrzeczu.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, dla przebudowy linii 220 kV Krajnik-Glinki.

Radni zapoznali się także ze:

 • sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej za rok 2017.
 • informacją o realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w okresie 1.01.2017-30.06.2017 r.
 • sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.12.2017 r.
  do 31.01.2018 r.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.